REKLAMACE A ZÁRUKA

V případě nutnosti zboží reklamovat nás neprodleně informujte prostřednictvím emailu info@holycow.cz.
Zboží následně (pokud se nedomluvíme jinak) zašlete doporučeně na naši adresu.
Holy Cow.cz
Eliška L. Prunarová
U Akademie 366/11
170 00  Praha 7

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat do 14 dnů na vaši emailovou adresu.
Délka záruční doby činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Kupující je povinen zboží zkontrolovat před převzetím od přepravce, zejména kvůli mechanickému poškození. Na pozdější reklamace mechanického poškození není brán zřetel s ohledem na reklamační řád přepravce.
Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtováno poštovné za odeslání zboží na jeho uvedenou adresu. Zpáteční cestu po oprávněné reklamaci hradí provozovatel.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat zejména toho, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se dále nevztahuje na:
- závady vzniklé neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením,
- poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením,
- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
- zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami,
- poškození zboží bylo-li poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.